Rekisterin pitäjä

Yritys: Mayan Aurinko
Yhteyshenkilö: Maija Määttä
Os Hirsimäenkatu 20

Sähköpostiosoite: mayanaurinko@gmail.com
Y-tunnus 3305860-4

Rekisteri: Mayan Auringon asiakasrekisteri ja tietosuojaseloste

Perusteet rekisterille: asiakassuhteen hoito

 

Rekisterin käyttötarkoitus:Käytetään asiakkaan asiakassuhteen hallintaan, ylläpitämiseen ja kehittämiseen tarkoitettu rekisterin asiakkaan ja yrityksen välillä.

Rekisterissä olevat tiedot helpottavat ja palvelevat asiakkaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa sekä auttavat hoidon jatkuvuutta ja
sujuvuutta, rekisteritiedot myös palvelevat asiakkaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa.

Mayan
Aurinko kerää, käsittelee ja säilyttää vain henkilötietoja jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista
sekä asiakkaiden ja sidosrymien informointia ja hoitamista varten.

Rekisterin tietosisältö:

-Asiakkaan perus- ja yksilöintitiedot (nimi,osoite, puhelinnumero, ammatti, sähköposti ja laskutustiedot)
-Terveydentilaa koskevat tiedot hoitoon liittyen (terveydentila, hoitoon tulon syy, tiedot sairauksista,
allergioista, lääkkeistä, aikaisemmat hoidot ja tutkimukset sekä tarvittaessa muut lisätiedot hoitoa
koskien)
-Asiakaskäyntien hoitomerkinnät
-Ajanvaraukseen liittyvät tiedot ja toteutuneet asiakaskäynnit
-Maksusuoritukset ja maksutavat

Asiakastietojen tietolähteet:
Sähköisen ajanvarauksen tiedoista, esitietolomakkeista, asiakkaan esihaastattelusta sekä hoidon aikana
ilmenneet lisätiedoista saatavat tiedot sekä havainnot hoidon aikana.

Tietojen luovutus: tietoja voidaan luovuttaa vain lainsäädännön velvoittamissa rajoissa viranomaisille tai asiakkaan suostumuksella. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tiedot kerätään ja niitä käsitellään järjestelmissä, rekistereissä jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin
ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietojärjestelmään tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen
henkilöiden käsiteltävissä. Käyttö edeltää kirjautumista käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja pääsy
rekisteriin on vain henkilöllä joka tarvitsee tiedot työtehtävänsä hoitamiseen. Paperiset dokumentit
säilytetään lukollisessa kaapissa tai laatikossa.

Mayan Aurinko ei vastaa:

Miten slotti.com, Mailchimp.com käyttää/kerää sivustoilta tietoja/ joku kolmannen osapuolen taho jota tässä ei ole
mainittuna käyttää/kerää tietoa.


Rekisteröidyn oikeudet:


Rekisterissä olevilla on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennettuja tietoja ja vaatia niiden oikaisua tai
korjaamista.

Tarkistuspyyntö pitää osoittaa kirjallisesti yritykselle ja sen yhteyshenkilölle kirjallisena
sähköpostilla.